March 3, 2024

Shup laka by thëve ndodh spon tanisht gjatë mar rëdhënies, është shumë e këna qshme.Por si ka mundësi që pëlqehet kaq shumë? Shpjegimet janë të shumta, dhe disa prej tyre i kanë rrënjët në shkencë.

“Journal of Neuroscience”, për shembull, ka vënë në dukje se si dh imbja dhe kënaq ësia kanë si emërues të tyre të përbashkët dop aminën, një lëndë kimike që prod hohet në përgjigje të dy sti mujve.Në anën tjetër, një shu plakë në të pasme mund të ndihmojë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *