March 3, 2024

Juu kisha lutur per njoftim me njeriun e duhur ka 1 vit qe jom nda nga burri im dhe ende jam e vetme kam jam 38vjeq burrin ekom ne gje rmani ka disa vite dy shoj se e sht martuar atje dhe normal edhe un dua qe te njoftoj ndokend nese ka mundesi kuptohet te jet mashkull ser ioz dhe qe nuk esht lak mitar i pa sur ise un punoj dhe ne shum gjera jom e regu lt por kuptohet se jeta nuk shkon ka disa vite dys hoj se e sht martuar atje dhe no rmal edhe un dua qe te njoftoj ndokend nese ka mundesi kupt ohet te jet mash kull se rioz dhe qe nuk esht lakm ita r i pasurise un punoj dhe ne shum gjera jom e re gult por ku pt ohet se jeta nuk shkon vetem nese ka te int ere suar dokush nga ju le te me merr ne lidhje mos hez itoni se do jeni ju te kn aqt bash me mua dhe sdo keni tel ashe me mua se un jam ne zort per at shoqin e jo per tel ashe aman ju lu tem mos me harr oni kur te doni edhe naten edhe diten jam tut prit me shum me rak si domos ti qe tani..LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *