April 20, 2024

Një baba duket se ka fituar zemrat e mijëra per sonave kur pyeti vajzën e tij se kush ishte “zonja” që e kishte shq etësu ar aq shumë.Vajza i tha të atit se ishte lar guar më herët nga puna për arsyje të za kon eve të gr ave që kanë çdo muaj. Kiera Platt, 25 vjeç, nga Long Beach, Nju Jork, pu bli koi në Twitter gjatë fund ja vës një sc reen shot të mes az heve me babain e saj Mitch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *